Wroom.ru
 Hafei Saima

Hafei Saima

Hafei Saima 2004 2009 . Mitsubishi Mirage Dingo.

Mitsubishi 1.5. Hafei Simbo.

Brio Lobo Princip Saibao SaimaSimbo